Ładowanie...

PROJEKT TRWA – Bony na innowacje

Jako mikroprzedsiębiorca możemy skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskujemy:
-dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej,
-opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy,
-możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

1.Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.
2.Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.
3.Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1)dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 22 marca do 22 maja 2018 roku;
2)dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 23 maja do 23 lipca 2018 roku;
3)dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 24 lipca do 24 września 2018 roku;
4)dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 25 września do 22 listopada 2018 roku;
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Termin naboru nie ulegnie skróceniu.

I etap Bonu na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Pomagamy połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. W I etapie dofinansowujemy projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Możesz otrzymać nawet 340 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85%.

Z pieniędzy na inwestycje możesz skorzystać jeśli z sukcesem zakończyłeś I etapu Bonu na innowacje i masz zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. Teraz możesz wdrożyć swój pomysł na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową. Dostaniesz pieniądze na tę inwestycję – nawet 560 tysięcy złotych, przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%. Środki te możesz wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowy katalog kosztów inwestycji jest w regulaminie konkursu.

Pozostałe szczegóły znajdują się pod linkiem: https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

Rozeznania rynku

ZAPYTANIA OFERTOWE