Ładowanie...

Rozpoczynamy realizację projektu „Apiturizm i Apiterapia jako dobre praktyki pszczelarskie”

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiturizm i Apiterapia jako dobre praktyki pszczelarskie”  mającą na celu ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu pszczelarstwa i promocji produktów pszczelich połączonych z pszczelą turystyką.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja polega na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego dla 30 osób zamieszkujących na terenie woj. śląskiego, łódzkiego
i  opolskiego, do 3 pasiek pokazowych zlokalizowanych na terenie kraju, specjalizujących się w prowadzeniu apiturystyki – apiturizm i apiterapia w jednym miejscu.

————————————–

Celem projektu jest:

Celem wyjazdu jest budowa powiązań i sieci między wszystkimi jego uczestnikami. Udział w operacji ułatwi wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji oraz będzie okazją poznania, nawiązania współpracy w ramach działania „Współpraca”, tak istotnego w ramach sieci KSOW i jej partnerstw. Zaplanowana operacja sprzyjać będzie nabyciu wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z produkcją pszczelarską oraz wdrożeniu innowacyjnych działań zaobserwowanych w polskich pasiekach. Wyjazd ułatwi wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami, w celu wdrażania innowacji na obszarach wiejskich w zakresie nowoczesnej gospodarki pasiecznej.

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie, śląskie i opolskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie i województwa opolskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 30os, w tym: 20os z woj. śląskiego, 5os z woj. łódzkiego oraz 5os z woj. opolskiego. Ponadto, każdy z uczestników wyjazdu, musi posiadać pasiekę pszczelą i być zrzeszonym w kole pszczelarskim.

————————————–

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba instytucji, do których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 80 instytucji;

– liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym – 30 osób

– liczba województw na terenie których powstaną nowe usługi – 3 województwa: łódzkie, śląskie i opolskie

Wśród rezultatów projektów należy wyróżnić rezultaty twarde, miękkie oraz produkty.

Rezultaty twarde to:

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,

– podniesienie poziomu świadomości z zakresu ekoturystyki i turystyki zdrowotnej,

– zrealizowanie 3-dniowego wyjazdu studyjnego (dla 30 uczestników).

Rezultaty miękkie to (podział wg typów):

– umiejętności zawodowe: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki wyjazdu studyjnego;


Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN OPERACJI

ROZEZNANIA RYNKU

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW