Ładowanie...

Podsumowanie realizacji operacji: „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż zrealizowała operację pn.  „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu było:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.

 

Osiągnięte efekty zgodne z działaniami KSOW są następujące:

– liczba województw, w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 3;

– liczba osób uczestniczących szkoleniach e-learningowych – 150;

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu źródeł dywersyfikacji dochodu w prowadzeniu pasieki – 150;

– liczba wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w operacji – 150.

 

Wpływ osiągniętych efektów na rozwój obszarów wiejskich:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.

 

Aspekty mające wpływ na sukces operacji:

– duże zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach, oprócz 150 uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach, zgłoszenia dokonało jeszcze 37osób, które się nie zakwalifikowały, np. ze względu na zamieszkiwanie na terenie miejskim, bądź zgłoszenia wpływały za późno – osiągnięto już limit osób przypadający na dane województwo,

– tematyka szkoleń odpowiadała na aktualne zapotrzebowanie przez pszczelarzy i osoby zainteresowane pszczelarstwem, głównie ze względu na możliwość dywersyfikacji źródeł dochodu poprzez rozpoczęcie produkcji miodu pitnego lub wprowadzenie apiterapii do swojego gospodarstwa pasiecznego,

– szkolenia zostały przygotowane przez ekspertów posiadających dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, w tym również poprzez doświadczenia zawodowego pszczelarstwa,

– prowadzenie szkoleń pszczelarskich po raz piąty, co spowodowało, iż zainteresowanie uczestnictwem było wysokie, szczególnie wśród osób, które pełniły rolę uczestnika w poprzednich latach.