V Europejska Konferencja Miodosytników, oraz MEAD MADNESS CUP 2024

W dniach 22-24.02.2024 w Warszawie odbyła się Europejska Konferencja Miodosytników która była poprzedzona konkursem na najlepsze (najsmaczniejsze) miody pitne z całego świata (Osób komercyjnych i niekomercyjnych produkujących z pasji miód pitny na bazie miodu pszczelego).

Konkurs i Konferencja oprócz ciekawych prezentacji daje możliwość poznania się̨ bliżej, wymiany doświadczeń i kontaktów.

Równolegle odbywał się konkurs miodów pitnych: MEAD MADNESS CUP 2024

W tym roku wzięło udział w konkursie ponad 700 miodów pitnych z całego świata.

Fundacja jako organizacja która wspiera pszczelarstwo i wspólnie z Partnerami z Kings Of Mead tworzy taką formę produktową rozwoju pszczelarstwa jako dywersyfikację dochodowości pasiek.

Ekoostoja od początku w ramach w/w wydarzenia aktywnie i finansowo wspiera konkurs jak i konferencję co przekłada się na promocję polskiego pszczelarstwa i działania w ramach dobrych praktyk pszczelarskich i spożywczych.

Tutaj reportaż filmowy na YOUTUBE z rozdania nagród .

Rozpoczynamy realizację operacji „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”  mającą na celu ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i promocji miodu pitnego wśród pszczelarzy, kół pszczelarskich ich stowarzyszeń, zrzeszeń.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja polega na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego dla 30 osób zamieszkujących na terenie woj. śląskiego, łódzkiego i  mazowieckiego, do 3 lokalizacji (Miodosytnie), które powstały na bazie prowadzonej wcześniej działalności i pasieki pszczelej.

————————————–

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie, śląskie i mazowieckie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie i województwa mazowieckie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 30os, w tym: w tym 16 osób z woj.mazowieckiego, oraz po 7osób z woj. łódzkiego i śląskiego. Ponadto, każdy z uczestników wyjazdu, musi posiadać pasiekę pszczelą i być zrzeszonym w kole pszczelarskim.

————————————–

Plakat A3 – Wyjazd studyjny pszczelarzy 2023

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– podniesienie poziomu wiedzy w zakresie produkcji i przetwórstwa miodów i produktów pszczelich na miód pitny przez 30 osób zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

– liczba instytucji, do których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 80 instytucji;

– liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym do miodosytni na terenie kraju – 30 osób;

– liczba województw na terenie których wzrośnie produkcja i promocja miodu pitnego – 3 województwa.

 

Wśród rezultatów projektów należy wyróżnić rezultaty twarde, miękkie oraz produkty.

Rezultaty twarde to:

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,

– podniesienie poziomu świadomości z zakresu miodosytnictwa, oraz korzyści dla pszczelarzy,

– zrealizowanie 3-dniowego wyjazdu studyjnego (dla 30 uczestników).

 

Rezultaty miękkie to (podział wg typów):

– umiejętności zawodowe: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki wyjazdu studyjnego;


Wyjazd studyjny dla pszczelarzy odbędzie się w dniach 26 – 28 października 2023 roku.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

ROZEZNANIA RYNKU

REGULAMIN OPERACJI

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

Rozeznanie rynku

23.10.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2023 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 19.10.2023 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do organizacji szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”.  

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę:

Zadanie 2, 3, 4, 5, 6 – FT Polska Sp. z o.o. 

Zadanie 1 – ŁUKASZ BRYJA FIRMA HANDLOWA „POLPAPIER 2”


19.10.2023

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, opolskiego w ramach realizacji operacji „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania wyjazdu studyjnego  w ramach organizacji operacji pn. „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2023 r. o godz. 9:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku .doc


 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniach on-line 2023

Rozeznanie rynku


25.05.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2023 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 11.05.2023 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do organizacji szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”.  

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę:

Zadanie 1, 2, 3, 4, 9 – FT Polska Sp. z o.o. 

Zadanie 5, 6, 7, 8 – ŁUKASZ BRYJA FIRMA HANDLOWA „POLPAPIER 2”


11.05.2023

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego i śląskiego w ramach realizacji operacji „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2023 r. o godz. 16:00. 

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku

Rozpoczynamy realizację projektu „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu szkoleń on-line z zakresu apiterapii i produkcji miodów pitnych we własnym zakresie, dla 100 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego i łódzkiego, wraz z przekazaniem dla w/w osób kalendarza pszczelarskiego na rok 2024.

————————————–

Celem projektu jest:

Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i apiterapii. Aktywizacja bezpośrednia zostanie skierowana do 100 osób, zamieszkałych na terenach wiejskich z 2 województw: łódzkiego i śląskiego, jednakże aktywizacja pośrednia będzie skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców.

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie i śląskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 2 województwa: województwo łódzkie i województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 100os, w tym: 60os z woj. śląskiego oraz 40os z woj. łódzkiego.

————————————–

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba województw, w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 2;

– liczba osób uczestniczących szkoleniach e-learningowych – 100;

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu źródeł dywersyfikacji dochodu w prowadzeniu pasieki – 100;

– liczba wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w operacji – 100.

 

Rezultaty twarde to:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 2 województw: łódzkiego, śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 100 szkoleń e-learningowych dla 100 uczestników.

Rezultaty miękkie to:

– umiejętności zawodowe: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki szkoleń.


Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Plakat

ROZEZNANIA RYNKU

Kalendarz Pszczelarski na rok 2024

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

Podsumowanie realizacji operacji: „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż zrealizowała operację pn.  „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu było:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.

 

Osiągnięte efekty zgodne z działaniami KSOW są następujące:

– liczba województw, w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 3;

– liczba osób uczestniczących szkoleniach e-learningowych – 150;

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu źródeł dywersyfikacji dochodu w prowadzeniu pasieki – 150;

– liczba wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w operacji – 150.

 

Wpływ osiągniętych efektów na rozwój obszarów wiejskich:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.

 

Aspekty mające wpływ na sukces operacji:

– duże zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach, oprócz 150 uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach, zgłoszenia dokonało jeszcze 37osób, które się nie zakwalifikowały, np. ze względu na zamieszkiwanie na terenie miejskim, bądź zgłoszenia wpływały za późno – osiągnięto już limit osób przypadający na dane województwo,

– tematyka szkoleń odpowiadała na aktualne zapotrzebowanie przez pszczelarzy i osoby zainteresowane pszczelarstwem, głównie ze względu na możliwość dywersyfikacji źródeł dochodu poprzez rozpoczęcie produkcji miodu pitnego lub wprowadzenie apiterapii do swojego gospodarstwa pasiecznego,

– szkolenia zostały przygotowane przez ekspertów posiadających dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, w tym również poprzez doświadczenia zawodowego pszczelarstwa,

– prowadzenie szkoleń pszczelarskich po raz piąty, co spowodowało, iż zainteresowanie uczestnictwem było wysokie, szczególnie wśród osób, które pełniły rolę uczestnika w poprzednich latach.

Rozpoczynamy realizację operacji „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Celem projektu jest:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.


Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.

Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 150 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 70 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 40 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ (klikając na dany temat, dowiesz się więcej o szkoleniu)

  1. Apiterapia
  2. Miód pitny z własnej pasieki

ZAPYTANIA OFERTOWE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do wydruku

Regulamin operacji

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
pszczelarstwo@ekoostoja.com
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

Rozeznanie rynku

23.09.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 23.09.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 19.09.2022 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.

22.09.2022

W dniu 22.09.2022 zaprzestano przyjmowania ofert w ramach operacji pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”, gdyż wpłynęły 3 poprawnie złożone oferty cenowe.


19.09.2022

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego w ramach realizacji operacji „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” planuje Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2022 r. o godz. 16:00. Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert może zostać skrócony do dnia, gdy wpłyną 3 poprawnie złożone oferty cenowe.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku