Ładowanie...

O nas

Fundacja EKOOSTOJA jest pozarządową organizacją, której misją jest aktywizacja lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sprzyjających zachowaniu agrobioróżnorodności poprzez wykorzystanie jej wartości ekonomicznej. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z mieszkańcami powiatów: radomszczańskiego, częstochowskiego i włoszczowskiego oraz innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, i innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej. Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany informacji oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji.


Osiągnięcia

Za największe osiągnięcia uważamy te projekty, które przyniosły konkretne rezultaty jednocześnie zostawiając znaczący ślad w świadomości społecznej. Przykładowe takie projekty to:

 • założenie własnej pasieki pszczelej – ekologicznej,
 • aplikowanie w konkursach unijnych ukierunkowanych na pomoc lokalnej społeczności oraz ochronę przyrody (przy współpracy z grupami społecznymi, do których dane konkursy są kierowane).

Celami Fundacji jest działalność na rzecz:

 • Upowszechniania tematów związanych z wsią i ekorolnictwem wśród społeczeństwa polskiego i regionu,
 • Wspierania ochrony środowiska naturalnego, ekoturystyki i ekologicznego rolnictwa oraz ogrodnictwa,
 • Wspomagania rozwoju organizacji lokalnych i promowania integracji społecznej, z promocją polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego,
 • Rozwoju ekologicznych i biodynamicznych metod produkcji rolnej, pochodzącego od nich lokalnego przetwórstwa i produktu, pielęgnowanie rzemiosła kulturowego gmin powiatu radomszczańskiego, częstochowskiego i włoszczowskiego ze wsparciem dla regionu wojewódzkiego tych że powiatów,
 • Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zwracając szczególną uwagę na ochronę i pomnażanie zasobów genetycznych oraz rolniczą różnorodność biologiczną („agrobioróżnornodość”)
 • Ochrony środowiska, zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach wiejskich,
 • Propagowania idei zrzeszania się rolników w kółkach rolniczych i innych organizacjach dla rolników,
 • Wspierania tradycyjnych zawodów związanych z wsią i rolnictwem,
 • Prowadzenia działalności pomocowej na rzecz ogółu społeczeństwa.
 • Rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez zadania:

 • aktywizacja lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sprzyjających zachowaniu agrobioróżnorodności poprzez wykorzystanie jej wartości ekonomicznej (rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo lokalne i produkt tradycyjny, agro-ekoturystyka),
 • wprowadzanie przyjaznych dla środowiska technologii innowacyjnych na obszarach wiejskich,
 • edukacja mieszkańców wsi nt. rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego i agrobioróżnorodności, dobrostanu zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego z użyciem innowacyjnych technologii ekologicznych,
 • aktywizacja społeczna, gospodarcza i dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z użyciem wymogów wzajemnej zgodności w gospodarowaniu („cross-copliance”),
 • ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi oraz ochrona interesów konsumentów na obszarach wiejskich,
 • rozwój sportu i turystyki przyjaznej dla środowiska na obszarach wiejskich.
 • Organizację i prowadzenie seminariów edukacyjnych, konferencji, wykładów, debat, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw, koncertów, prezentacji, spotkań i innych form współpracy,
 • Działalność promocyjną dotyczącą celów statutowych oraz innych obszarów nie sprzecznych z celami statutowymi,
 • Organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,
 • Gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń,
 • Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej,
 • Finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,
 • Działalność na rzecz nowoczesnych technologii w tym informatyzacji, a także społeczeństwa informacyjnego,
 • Działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo: podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, studenckie koła naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, instytucje oświatowe i kulturalne, organizacje pozarządowe.
 • Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, rozwoju oświaty, kultury i turystyki wśród mieszkańców wsi,
 • Prowadzenie programów lojalnościowych, sprzedażowych mających na celu obniżenie kosztów prowadzenia produkcji rolniczej i kosztów funkcjonowania rodzin rolniczych na wsi.
 • Organizację i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.