Ładowanie...

Rozpoczynamy realizację projektu „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu szkoleń on-line z zakresu apiterapii i produkcji miodów pitnych we własnym zakresie, dla 100 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego i łódzkiego, wraz z przekazaniem dla w/w osób kalendarza pszczelarskiego na rok 2024.

————————————–

Celem projektu jest:

Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i apiterapii. Aktywizacja bezpośrednia zostanie skierowana do 100 osób, zamieszkałych na terenach wiejskich z 2 województw: łódzkiego i śląskiego, jednakże aktywizacja pośrednia będzie skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców.

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie i śląskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 2 województwa: województwo łódzkie i województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 100os, w tym: 60os z woj. śląskiego oraz 40os z woj. łódzkiego.

————————————–

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba województw, w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 2;

– liczba osób uczestniczących szkoleniach e-learningowych – 100;

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu źródeł dywersyfikacji dochodu w prowadzeniu pasieki – 100;

– liczba wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w operacji – 100.

 

Rezultaty twarde to:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 2 województw: łódzkiego, śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 100 szkoleń e-learningowych dla 100 uczestników.

Rezultaty miękkie to:

– umiejętności zawodowe: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki szkoleń.


Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Plakat

ROZEZNANIA RYNKU

Kalendarz Pszczelarski na rok 2024

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW