Ładowanie...

Podsumowanie realizacji operacji: „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż zrealizowała operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu było:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Miejscem realizacji były 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie, na terenie których grupę docelową stanowiło 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

Zadanie realizowane w ramach projektu, tj. realizacja szkoleń online, przełożyło się na bezpośrednią edukację uczestników z zakresu nowoczesnej gospodarki pasiecznej pod kątem jej dochodowości, form sprzedaży produktów pszczelich, czy też wychów matek pszczelich na własne potrzeby. Każdy z uczestników miał możliwość uzyskania kompetencji pszczelarskich, dzięki uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas egzaminu, co przełożyło się w bezpośredni sposób na zwiększenie kompetencji wśród pszczelarzy. Każdy z uczestników mógł skorzystać tylko z 1 modułu szkoleniowego w ramach operacji, tzn. po ukończeniu wybranego bloku tematycznego, tj.:

1. Szkolenie pn. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
2. Szkolenie pn. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
3. Szkolenie pn. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Osiągnięte efekty zgodne z działaniami KSOW są następujące:
– liczba województw, w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 3;
– liczba osób uczestniczących szkoleniach e-learningowych – 200;
– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu ochrony owadów zapylających podczas szkoleń – 200;
– liczba wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w operacji – 200.

Wpływ osiągniętych efektów na rozwój obszarów wiejskich:
– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;
– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
– zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Aspekty mające wpływ na sukces operacji:
– duże zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach, oprócz 200 uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach, zgłoszenia dokonało jeszcze 51osób, które się nie zakwalifikowały, np. ze względu na zamieszkiwanie na terenie miejskim, bądź poza obszarem wsparcia,
– tematyka szkoleń odpowiadała na aktualne zapotrzebowanie przez pszczelarzy i osoby zainteresowane pszczelarstwem, głównie ze względu na nowe wymagania dotyczące sprzedaży produktów pszczelich pochodzących z własnej pasieki,
– szkolenia zostały przygotowane przez ekspertów posiadających dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, w tym również poprzez doświadczenia zawodowego pszczelarstwa,
– prowadzenie szkoleń pszczelarskich po raz czwarty, co spowodowało, iż zainteresowanie uczestnictwem było wysokie, szczególnie wśród osób, które pełniły rolę uczestnika w poprzednich latach.